خدمات

آموزش

آموزش

بازرسی فنی

بازرسی فنی

اخبار

1 از 2

اخبار

یک رویکرد امن تر برای نجات در آب با راهنماهای جدید ایزو

پیشگیری بهتری از درمان است، مخصوصاٌ وقتی حوادث دردریا رخ می دهند. در دسترس داشتن قایق نجات برای هر کشتی مشمول قانون دریانوردی اجباری است، به همان گونه نیز داشتن قایق نجات که توسط پرسنل ذی صلاح حفظ، تعمیر و آزمایش شود. مجموعه جدید ویژگی هایی…