شرکت ارزیاب مدیریت همام (AMH) هیچگونه فعالیت مشاوره ای ندارد و زمینه کاری آن ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای مدیریتی از قبیل ISO 9001- ISO 14001 - … است.

همچنین تمامی دوره های آموزشی در آکادمی آموزشی به صورت عمومی و بر پایه الزامات استانداردها می باشد و آموزش اختصاصی در زمینه صنعت یا فعالیت تخصصی برگزار نمیکند.